ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

โพสต์31 ก.ค. 2552 02:35โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 16 ส.ค. 2552 23:44 ]

ประวัติความเป็นมา      
        เ
ดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2542  บริษัท แบพเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นจากกลุ่มวิศวกรรุ่นใหม่ที่ต้องการเสนอตัวเข้ารับผิดชอบ วงการออกแบบ,ติดตั้งรวมถึงการบำรุงรักษา บนพื้นฐานของวิชาชีพการออกแบบซึ่งทุกคนได้ศึกษามาจากหลากหลายสถาบัน และผ่านประสบการณ์อีกมากมาย ทั้งออกแบบและควบคุมงานติดตั้ง โครงการขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ งานซ่อมแซมต่อเติม จนถึงโรงงานอาคารสำนักงานระฟ้าและศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างครบวงจรให้พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิม

        ด้วยประสบการณ์และทรัพยากรต่างๆ ที่บริษัท ฯ มีอยู่ บริษัท ฯ จึงมีความสามารถดำเนินการ งานออกแบบ งานที่ปรึกษา ควบคุมงาน งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐานที่ดี บริษัท ฯ สามารถออกแบบติดตั้งงานระบบอาคารทุกระบบ (ไฟฟ้า, สุขาภิบาล, ปรับอากาศและเครื่องกลอาคาร ) อย่างครบวงจร สำหรับขอบข่ายที่ปรึกษาและควบคุมงานบริษัท ฯ มีระบบควบคุมงานที่มีมาตรฐานสูง มีผู้ควบคุมงานและหน่วยสนับสนุนที่มีประสบการณ์และเชื่อถือได้ สามารถวางแผนงาน, ประสานงาน, ประมาณการและจัดการต้นทุนงาน, จัดประมูลผู้รับเหมาและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์, ตรวจสอบงาน, ให้คำปรึกษาหรือแก้ไขปัญหางานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี และในขอบข่ายงานระบบ บริษัท ฯ มีพันธมิตรและช่างที่มีความชำนาญเฉพาะทางระดับมืออาชีพ ฝีมือประณีตและเข้าใจงานเป็นอย่างดี สามารถดำเนินงานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ ทั้งงานระบบอาคารทุกระบบ รวมทั้งการบำรุงรักษาแบบป้องกัน ทั้งยังดำเนินการให้งานสำเร็จได้ตามแผนงาน ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนด

        บริษัทฯ จึงมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบถ้วนทุกรูปแบบ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าด้วยผลงานที่ได้บรรจงสร้างสรรค์จากบริษัทฯ เพื่อพัฒนาสังคมร่วมกัน.


 

1-1 of 1